LMS Molėtų rajono mokinių taryba

2018 m. sausio mėnesį Molėtų rajono mokinių taryba (MRMT) pasirašė sujungimo sutartį su LMS Molėtų skyriaus mokinių savivaldų informavimo centru. Buvo nuspręsta dirbti kartu, siekiant bendro tikslo - gerinti Molėtų rajono mokinių gyvenimą. LMS Molėtų r. mokinių taryba yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija. LMS Molėtų rajono mokinių taryba - tai Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, atstovaujantis moksleivių interesams Molėtų rajone. Veikia pagal LR Švietimo įstatymą. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos moksleivių sąjungos, Molėtų rajono savivaldybės tarybos nutarimais.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatuose numatyti šie tikslai bei uždaviniai:

 

1. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą.

2. Mokytis demokratijos ir atstovavimo pagrindų.

3. Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose.

4. Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas.

5. Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį.

6. Palaikyti ryšius su kitais LMS padaliniais Lietuvoje.

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos 2018 m. veiklos planas

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos narių sąrašas

 

 

LMS Molėtų rajono mokinių tarybos pirmininkė Emilija Aliukonytė

 
 

 

 
 

    Dosjė

Esu Emilija Aliukonytė, mokausi Alantos gimnazijoje, 12-oje klasėje. Visuomeninę veiklą  pradėjau aštuntoje  klasėje, atstovavau savo mokyklos mokinių interesus būdama tarybos nare. 2017 metų kovo mėnesį prisijungiau prie ką tik atsikūrusios Lietuvos moksleivių sąjungos Molėtų rajono mokinių tarybos. Šioje organizacijoje turėjau galimybę organizuoti renginius, bendrauti ir bendradarbiauti  su įvairiais žmonėmis, atstovauti Molėtų  moksleivių nuomonę Lietuvos mastu. Padalinyje buvau reginių organizavimo komiteto koordinatorė ir pirmininko pavaduotoja. 2018 m. spalio 12 d. buvau išrinkta padalinio pirmininke. Esu veikli, mėgstu bendrauti bei augti ir nuolatos tobulėti.

Mano Molėtų rajono mokinių tarybos vizija: stiprinti mokinių savivaldas artimai bendraujant ir nuolatos dirbant su jomis, kad pokyčiai vyktų mokyklos viduje. Kitas, mano nuomone, ne mažiau svarbus prioritetas - sudaryti galimybę moksleiviams nuolatos augti bei ugdyti save, organizuojant paskaitas, mokymus ar neformalius užimtumo vakarus įvairiomis temomis. Stipri mokinių savivalda - Molėtų jaunimo ateitis!