MOLĖTŲ ŠVIETIMO CENTRAS

2017 m. rugsėjo mėn.

Renginių grafikas Nr. V8-58

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

 

Dalyviai

Atsakingas

Laikas

Vieta

Lektoriai

Registracija į visus renginius sistemoje www.semiplius.lt Kontaktai pasiteiravimui

Diena

Val.

1.        

Seminaras „Naujasis Darbo kodeksas: aktualūs reikalavimai ir jo praktinis taikymas“

Pastaba:

Dalyvio mokestis – 50 Eur

Registracija iki 09-09 d.

Įstaigų vadovai, buhalteriai, sekretorės, kiti pageidaujantys

R. Žvinienė

13

10.00

Molėtų ŠC

dr. V. Chreptavičienė

UAB „Žinių centras“

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

2.        

Edukacinė išvyka „Emocinių, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas dorinio ugdymo pamokose“

Dorinio ugdymo (tikybos, etikos) mokytojai

A. Vidžiūnienė

14

14.00

Išvyka į Papiškes iš aikštės

G. Šironienė

Ekologinis ūkis „Šironija“

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

3.        

Išvyka į konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“

Pastaba:

Dalyviai apmoka kelionės išlaidas.

Lietuvių kalbos mokytojai

A. Vidžiūnienė

15–16

5.30

Išvyka į Vilnių iš aikštės

Konferencijos lektoriai

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

4.        

Metodinis pasitarimas „2017–2018 m. m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas, mokant užsienio kalbų“

Anglų, rusų, vokiečių k. mokytojai

A. Vidžiūnienė

20

14.00

Molėtų ŠC

I. Žiupkienė

Anglų k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

5.        

Metodinis pasitarimas „Matematinio raštingumo ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir metodinės veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

Matematikos mokytojai

B. Trotienė

20

14.00

Molėtų gimnazija

E. Dirmaitė

Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

6.        

Metodinis pasitarimas „Muzikinio ugdymo aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir veiklos kryptys 2017–2018 m. m.“

Muzikos mokytojai

R. Kazlauskienė

21

12.00

Molėtų gimnazija

R. Vekerotienė

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

7.        

Metodinis pasitarimas „Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybės 2017–2018 m. m.“

Istorijos, geografijos mokytojai

R. Kazlauskienė,

B. Trotienė

21

14.00

Molėtų ŠC

A. Laužikienė

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

b.trotiene@sc.moletai.lt

tel.54054

8.        

Šiaurietiško ėjimo žygis „Judėk savo tempu“.

Europos Judumo savaitės renginys.

Besidomintys šiaurietišku ėjimu

R. Žvinienė

21

17.30

Susitikimas

Pastovio ežero pliaže (prie autobusų stoties)

V. Bimbirienė

Kineziterapeutė

 

r.zviniene@sc.moletai.lt

tel.54066

 

9.    

Seminaras „Regioninių produktų kūrimas, rinkodara ir marketingas. Teisinė bazė, organizavimo formos“

Pastaba:

Apmokama Molėtų VVG projekto lėšomis.

Potencialūs paraiškų teikėjai

R. Kazlauskienė

22

9.00

Molėtų ŠC

L. Aidukienė

Mokymų centras PRO

r.kazlauskiene@sc.moletai.lt

tel.54054

 

10.    

Prevencinės programos „Savu keliu“ įžanginiai seminarai

Soc. pedagogai, psichologai,

mokyklų vadovai,

visuomenės sveikatos specialistai

A. Vidžiūnienė

27-28

9.00

Molėtų ŠC

S. Valantiejienė

Vilniaus SPPC

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031

 

11.    

Metodinis pasitarimas „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse“

Lietuvių kalbos mokytojai

A. Vidžiūnienė

27

14.00

Molėtų ŠC

A. Ambrazienė

Lietuvių k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

K. Noreikienė

UAB „Baltos lankos“

a.vidziuniene@sc.moletai.lt

tel.54031