Veiklos sritys

 

Molėtų švietimo centras (Molėtų ŠC) - savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Centro steigėjas - Molėtų rajono savivaldybės taryba.

Centras įkurtas 2001 m. gegužės 1 d. reorganizavus Molėtų švietimo skyriaus padalinį.

Molėtų švietimo centras akredituotas 2015 m. kovo 9 d. (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-191, akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 064).

 

Švietimo centro veiklos misija

 

Kuriame ir realizuojame suaugusiųjų šiuolaikinių kompetencijų tobulinimo programas, pavyzdines mokymosi aplinkas, besimokančios organizacijos kultūrą, ugdome poreikį nuolat mokytis, įgyvendiname steigėjo deleguotas funkcijas.

 

Švietimo centro veiklos vizija

 

Sukurti ir įgyvendinti mokymosi aplinkas, skirtas pedagogų ir kitų suaugusiųjų grupių kompetencijų tobulinimui, įgalinančias efektyviai dalyvauti nuolatinėje kaitoje.

 

Veiklos tikslas - sudaryti sąlygas ir skatinti mokyklų vadovus, jų pavaduotojus ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, nuolat mokytis siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.

 

Molėtų švietimo centro funkcijos: