Dailės ir technologijų ugdymo turinio aktualijos. Bendradarbiavimo galimybės.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams ir jų deleguotiems nariams.

Renginių tikslas – pristatyti ugdymo turinio aktualijas, bendrųjų programų atnaujinimą, ieškoti sprendimų, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bendradarbiaujant su savivaldybių metodinių būrelių pirmininkais, deleguotais metodinių būrelių nariais, bendrojo ugdymo dalyko mokytojais.

Metodinio pasitarimo metu Molėtų r. dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė I. Grinienė  pristatys metodinių dienų metu gautą informaciją, nariai apsvarstys 2017/2018 m. m. vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius. Šiais mokslo metais Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos pasitarimo metu nuspręsta sujungti dailės ir technologijos mokytojų metodinius būrelius, planuoti bendras veiklas, kartu numatyti 2018-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo kryptis.

Pasitarimo trukmė - 3 akad. val.