Gamtos mokslų ugdymo turinio aktualijos. Kvalifikacijos tobulinimo kryptys 2018-2019 m. m.

 

Anotacija (aktualumas, reikalingumas)

           Metodinio pasitarimo metu biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai aptars 2017-2018 mokslo metais vykusius kvalifikacijos tobulinimo renginius, jų naudą dirbant su mokiniais. Biologijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Dubauskienė pristatys informaciją iš Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“. Mokytojai pasidalins gerąja darbo patirtimi, aptars ugdymo/si aktualijas, tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybes,  kvalifikacijos tobulinimo/si kryptis, numatys  metodinę veiklą ir renginius 2018-2019 mokslo metams.

         Darbo formos: pristatymai, diskusijos, pokalbiai, aptarimai.

         Trukmė: 3 akademinės valandos.