Ugdomosios aplinkos įtaka ikimokyklinio ugdymo kokybei

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

        Ugdomoji aplinka, jos sukūrimas – svarbus veiksnys šiuolaikiniame ugdyme. Tinkamai sukurta aplinka padeda  plėtoti vaikų pažintines kompetencijas, įgyvendinti numatytus ugdymo tikslus ir uždavinius. Ypač svarbi ikimokyklinio ugdymo pedagogo kompetencija ir bendras  požiūris į ugdomosios aplinkos formavimą.

         Programos dalyviai susipažins su Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio gerąja  patirtimi kuriant bei formuojant ugdomąją aplinką ir jos teigiama įtaka vaikų ugdymo/si kokybei.

         Darbo formos: stebėjimas, pristatymai, aptarimai, diskusijos, refleksija.

         Trukmė: 6 akad. val. (3 kad. val. teorijos ir 3 akad. val. praktinės veiklos).